دبستان

شرایط ثبت نام :

1- مقیم بودن در خارج کشور

2- در حال مهاجرت(مدارک مستند )

3- سند ملکی در خارح کشور

4- پیشنهاد شغلی(job offer)

نام مقطعرده سنینام دروسروزهای هفته
اول6 سالریاضیات – علوم -شاهنامه خوانی-ادببات( خواندن و نوشتن )- اجتماعی – ورزش /باله-روبیک -فارسی -هنر -کامپیوتر- گرین لایف-هنر خلاق -بازی فکریشنبه تا چهارشنبه
ساعت (9-15)
دومریاضیات – علوم -شاهنامه خوانی-ادببات( خواندن و نوشتن )- اجتماعی – ورزش /باله-روبیک -فارسی -هنر -کامپیوتر- گرین لایف-هنر خلاق -بازی فکریشنبه تا چهارشنبه
ساعت (9-15)
سومریاضیات – علوم -شاهنامه خوانی-ادببات( خواندن و نوشتن )- اجتماعی – ورزش-روبیک -فارسی -هنر -کامپیوتر- گرین لایف

شنبه تا چهارشنبه
ساعت (9-15)
چهارمریاضیات – علوم -شاهنامه خوانی-ادببات( خواندن و نوشتن )- اجتماعی – ورزش-روبیک -فارسی -هنرخلاق -کامپیوتر- گرین لایف – ربان دوم (اسپانیایی-فرانسوی )-

شنبه تا چهارشنبه
ساعت (9-15)
پنجمریاضیات – علوم -شاهنامه خوانی-ادببات( خواندن و نوشتن )- اجتماعی – ورزش-روبیک -فارسی -هنر -کامپیوتر- گرین لایف – ربان دوم (اسپانیایی-فرانسوی )

شنبه تا چهارشنبه
ساعت (9-15)
ششمریاضیات – علوم -شاهنامه خوانی-ادببات( خواندن و نوشتن )- اجتماعی – ورزش-روبیک -فارسی -هنر -کامپیوتر- گرین لایف – ربان دوم (اسپانیایی-فرانسوی )-آشنایی با محیط زیست /علوم شاد

شنبه تا چهارشنبه
ساعت (9-15)