كودكان را زيست بانان فردا تربيت كنيم!

حفظ محيط زيست را به كودكان بياموزيم. قابل فهم كردن مسايل زيست محيطی و ضرورت تغيير روندی كه كمر به تخريب جهان بسته است، آموزشی را می طلبد كه باید از پايه های کودکی شروع شود. مسووليت پذير كردن كودكان از دوران كودكی و آموزش به آنها برای اينكه چگونه به محيط زيست خود احترام بگذارند، راه را برای توسعه زمين پاك باز می كند.

بهترين شيوه نهادينه كردن عادت های مثبت، آموزش اين عادت ها از دوران كودكی است و اگر آموزش درباره حفظ محيط زيست هم از كودكی آموزش داده شود اين باور كودك را موظف می كند تا از يگانه زيستگاهی كه در آن زندگیمی كند به بهترين شكل مراقبت كند. اين يادگيری بايد به صورت آزاد و خودانديش در بستر طبيعت صورت گيرد تا به واسطه ارتباط مستقيم با طبيعت و لمس عناصر طبيعت از قبيل آب، خاك، درخت و حيوانات، حفظ آن در عمق وجود كودكان نهادينه شود. اين لذت از طبيعت بايد از سن کودکی آغاز شود تا خروجی خوبی در آينده داشته باشد و باعث شود كه در بزرگسالی براي حفاظت از محيط زيست بكوشند. والدين و اوليای آموزشی، پرورش دهندگان دوستدار محيط زيست

عملكرد والدين و اوليای آموزشی بهترين الگوی رفتاری كودكان می توان عنوان كرد و گفت: والدينی كه در خانه، خاموش كردن چراغ های اضافی، استفاده بهينه از آب مصرفی، تفكيك كردن زباله ها، بازيافت ابزارها و استفاده از وسايل غيرقابل استفاده در جاهای ديگر را پيشه خود كرده اند، الگوسازان رفتاری هستند كه كودك را تشويق به حفظ و نگهداری محيط اطراف خود می كنند.

زندگی شهری و فضای مجازی باعث شده كه كودكان از طبيعت و شيوه نگهداری از آن دور بمانند و در نتيجه با آسيب هايی همچون افسردگی، احساس كسالت، كم تحركی و در نتيجه چاقی مفرط دست و پنجه نرم كنند. بر همين اساس، والدين اوليای آوزشی با گفت و گو و همراهی با كودكان در محيط های باز، نقش برجسته ای در الگوسازی پاسداری از طبيعت دارند.

 

مدرسه بین الملل نیکو در تلاش است تا با آموزش درست محیط زیست به کودکان زیست بان های آینده را تربیت کند.