متوسطه(1)

شرایط ثبت نام :

1-مقیم بودن در خارج کشور

2-در حال مهاجرت(مدارک مستند )

3-سند ملکی در خارح کشور

4-پیشنهاد شغلی(job offer)

نام مقطعرده سنینام دروسروزهای هفته
هفتمریاضیات – علوم -شاهنامه خوانی-ادببات( خواندن و نوشتن )- اجتماعی – اخلاق ورزش-هوش/ روبیک -فارسی – اخلاق- هنر خلاق -کامپیوتر- گرین لایف – زبان دوم (اسپانیایی-فرانسوی )- انگلیسی عمومی-موسیقی -آشنایی با محیط زیست /علوم شادشنبه تا چهارشنبه

(9-15)

هشتمریاضیات – علوم -شاهنامه خوانی-ادببات( خواندن و نوشتن )- اجتماعی – اخلاق ورزش-هوش/ روبیک -فارسی – اخلاق- هنر خلاق -کامپیوتر- گرین لایف – زبان دوم (اسپانیایی-فرانسوی )- انگلیسی عمومی-موسیقی -آشنایی با محیط زیست /علوم شادشنبه تا چهارشنبه

(9-15)

نهمریاضیات – علوم -شاهنامه خوانی-ادببات( خواندن و نوشتن )- اجتماعی – اخلاق ورزش-هوش/ روبیک -فارسی – اخلاق- هنر خلاق -کامپیوتر- گرین لایف – زبان دوم (اسپانیایی-فرانسوی )- انگلیسی عمومی-موسیقی -آشنایی با محیط زیست /علوم شادشنبه تا چهارشنبه

(9-15)