متوسطه(2)

شرایط ثبت نام :

1-مقیم بودن در خارج کشور

2-در حال مهاجرت(مدارک مستند )

3-سند ملکی در خارح کشور

4-پیشنهاد شغلی(job offer)

نام مقطعرده سنینام دروسروزهای هفته
دهمریاضیات – علوم -شاهنامه خوانی-ادببات( خواندن و نوشتن )- اجتماعی – ورزش-هوش -فارسی -هنر خلاق-کامپیوتر- گرین لایف – ربان دوم (اسپانیایی-فرانسوی )- انگلیسی عمومی-فیزیک- شیمی- زیست- اقتصاد – اخلاق-موسیقیشنبه تا چهارشنبه

(9-15)

یازدهمریاضیات – علوم -شاهنامه خوانی-ادببات( خواندن و نوشتن )- اجتماعی – ورزش-هوش -فارسی -هنر خلاق-کامپیوتر- گرین لایف – ربان دوم (اسپانیایی-فرانسوی )- انگلیسی عمومی-فیزیک- شیمی- زیست- اقتصاد – اخلاق-موسیقیشنبه تا چهارشنبه

(9-15)

دوازدهمریاضیات – علوم -شاهنامه خوانی-ادببات( خواندن و نوشتن )- اجتماعی – ورزش-هوش -فارسی -هنر خلاق-کامپیوتر- گرین لایف – ربان دوم (اسپانیایی-فرانسوی )- انگلیسی عمومی-فیزیک- شیمی- زیست- اقتصاد – اخلاق-موسیقیشنبه تا چهارشنبه

(9-15)