مجتمع بین المللی نیکو به عنوان مدرسه ای شناخته شده است که خدمات برجسته و سهم قابل توجهی در موفقیت دارد. NIS یک مدرسه بین المللی در ایران است که از وزارت آموزش ایران دریافت می شود.