پیش دبستانی

شرایط ثبت نام :

1- مقیم بودن در خارج کشور

2- در حال مهاجرت(مدارک مستند )

3- سند ملکی در خارح کشور

4- پیشنهاد شغلی(job offer)

کلاسها با رویکرد تلفیقی

مونته سوری، رجیو امیلیا و های اسکوپ

نام مقطعدره سنینام درسروزهای هفته
پیش دبستانی
KG1
4 سالهریاضیات
علوم
شاهنامه خوانی
خواندن
اجتماعی
باله
آوا شناسی
آشنایی با محیط زیست / علوم شاد
فلسفه برای کودک
نقاشی تخصصی
حوض شن
بازیهای فکری
شنبه تا چهارشنبه

ساعت (9-15)

پیش دبستانی 2
KG2
5 سالهریاضیات
علوم
شاهنامه خوانی
خواندن
اجتماعی
باله
آوا شناسی
آشنایی با محیط زیست / علوم شاد
فلسفه برای کودک
نقاشی تخصصی
حوض شن
بازیهای فکری
شنبه تا چهارشنبه

ساعت (9-15)