ماموریت مجتمع آموزشی بین الملل نیکو

ایجاد بستر و فرصتی مناسب در راستای رشد همه جانبه افرادی متعادل، پرسشگر، مسئولیت‌پذیر، صلح جو، اخلاق‌گرا، خردورز و خلاق

ارزش‌ها:

رشد همه جانبه: توجه به سال‌های کودکی و نوجوانی در ابعاد رشد جسمی-حرکتی، شناختی، اجتماعی و عاطفی
تعادل: کسب هویت فردی و اجتماعی از طریق توانمندسازی و توسعه برقراری ارتباط و تعادل در ابعاد رشد عاطفی و شناختی و اجتماعی
پرسشگری: ایجاد فرصت توسعه روحیه جستجوگری و پرسش و کسب مهارت پژوهش در راستای خلق ارزش
مسئولیت‌پذیری: کسب روحیه اتمام کار و آگاهی نسبت به بودن و چگونگی بودن در جهان هستی و پذیرش نقش تاثیر گذار در هستی
صلح‌جویی: کسب توانمندی مهارت گفت و گو و برقراری ارتباط با خود و دیگران و جهان هستی از طریق آشنایی با ادبیات ملی و مذهبی واداب رسوم اقوام شهر،کشور و دنیا
اخلاق‌گرایی: کسب مهارت تفکر نقادانه و رعایت انصاف در حق خود و دیگران در همه ارتباطات فردی و جمعی
خردورزی: توانایی حل مسئله و طرح چالش در جهت تولید ایده و اندیشه ناب در جهت منافع فردی و جمعی
خلاقیت: حمایت همه جانبه از تقویت و توسعه روحیه پرسشگری دوره کودکی از طریق یادگیری فعال و اکتشافی

اهداف آموزشی

عناصر اساسی برنامه درسی:

دانش: با توجه به هدف رشد همه جانبه، اهمیت مواد درسی در حوزه دانش مورد توجه است که شامل موارد زبان آموزی و ادبیات، ریاضی، علوم اجتماعی، علوم تجربی، تربیت بدنی و هنر به عنوان اجزایی از برنامه درسی تعیین می‌گردد و انتظار می‌رود که دانش‌آموزان محتوای دانش انتخاب شده را با دانسته‌‌های قبلی خود ارتباط دهد و آن را درک کند.
مفاهیم: مفاهیم در قالب پرسش‌های چالش برانگیز مطرح می‌شود و مبتنی بر پژوهش در جهت گسترش و تعمیق یادگیری به مربیان و دانش‌آموزان کمک می‌کند تا راه‌های تفکر و یادگیری در مورد جهان را تجربه کنند.
مهارت‌ها: کاربست تجربیات دانش و مفاهیم در زندگی واقعی دانش‌آموزان است. این مهارت‌ها شامل مهارت‌های تفکر، مهارت‌های اجتماعی، مهارت‌های ارتباطی، مهارت‌های پژوهشی و مهارت‌های خود مدیریتی است. کسب و توسعه این مهارت‌ها در تمامی فرآیندهای یادگیری-یاددهی اتفاق می‌افتد.
ارزش‌ها: دانش، مفاهیم و مهارت‌ها مولفه‌هایی هستند که برای کاشتن بذرشان نیازمند بستر زیستن مبتنی بر ارزش‌ها هستند. کاربرد مجموعه آن‌چه که آموخته شده است برای زندگی بهتر، مستلزم کشف ارزش‌های شخصی زندگی هر فرد است. در طراحی برنامه‌های درسی توجه به ارزش‌ها از اهمیت به سزایی برخوردار است. این ارزش‌ها شامل قدردانی، تعهد، اعتماد به نفس، همکاری، خلاقیت، کنجکاوی، همدلی، اشتیاق، استقلال، صداقت، احترام و صبوری هستند.
عملکردها: ایجاد فرصت‌هایی که منجر به عملکردهای دانش آموزان به شکل داوطلبانه و در راستای ارایه خدمت به خود، دیگران و اجتماع داخل و خارج مدرسه است. عملکردها زنجیره آخر ارتباط آموخته‌ها با زندگی واقعی دانش آموزان است. ابراز عملیاتی و بیان رفتاری یادگیرنده به صورت یک چرخه بازخوردی، عنصر کلیدی برنامه درسی است که صرفا در ارایه‌های کلاسی دانش آموزان خلاصه نمی‌شود. فرصت‌هایی همچون برگزاری جشنواره خیریه می‌توانند در راستای توسعه عملکرد دانش‌آموزان موثر باشند.

پژوهش در مدرسه بین الملل نیکو

با توجه به رویکرد ساخت‌گرایانه نیکو مبتنی بر ساخت دانش بر اساس دانش قبلی و کسب تجربه‌های تازه و تفکر بر روی آموخته‌ها و در نهایت کاربست آن در زندگی واقعی، پژوهش به عنوان اصلی‌ترین بخش آموزش در فرآیند یاددهی و یادگیری قرار می‌گیرد. دانش آموزان از طریق پژوهش مفاهیم آموخته شده درموضوعات درسی علوم، ریاضی، ادبیات، هنر و علوم اجتماعی را در قالب پرسش‌هایی از جنس جست‌و‌جوگری و اکتشاف همسو با پروژه‌های مدرسه در جهت رشد و آگاهی فردی و رسیدن به موقعیتی از درک خود در جهان هستی به اهمیت نقش و تاثیری سازنده‌ی خود خواهند رسید.

 

مراحل پژوهش

ایجاد موقعیت‌های چالش برانگیز برای آماده سازی
درگیرکردن دانش آموزان با شیوه‌های تدریس بر اساس روش‌های گفت وگو محور واگرا و با رویکرد حل مسئله
ایجاد فضای امکانات برای یافتن
فراهم آوردن امکاناتی که به دانش آموز در جمع آوری اطلاعات در پژوهش کمک کند. مانند: تجهیزات کتابخانه‌ای و آزمایشگاهی
ایجاد فرم‌های ثبت برای مرتب کردن
دانش آموز از طریق فرم‌هایی که در اختیار دارند به مرتب کردن داده‌ها واطلاعات خود می‌پردازند و یافته‌های خود را در اختیار هم گروهی‌ها و مربی قرار می‌دهند.
ایجاد فرصت جست‌و‌جوگری برای فعالیت‌های تکمیلی
مربی فرصت ارایه به گروه می‌دهد تا دانش آموزان را به شکل گسترده‌تری به چالش انداخته و با طرح سوالاتی به شکل گسترده‌تری دانش آموزان درگیر پژوهش مورد نظر خود بشوند.
ایجاد ارتباط
دانش آموزان از یافته‌های خود نتیجه‌گیری می‌کنند و دریافت‌هایشان را با یکدیگر مرتبط می‌سازند.
ایجاد موقعیت ارایه برای به اشتراک گذاشتن آن چه یادگرفته اند
فرصت‌هایی که دانش آموزان در قالب جشنواره، نمایشگاه فعالیت‌های خود را به نمایش بگذارند.

محور پروژه‌های تلفیقی در پژوهش
من هستم
پرسش‌هایی درباره وجود انسان‌، ارزش‌ها و توجه به توسعه ابعاد مختلف رشد از طریق توانمندسازی مهارت‌های خودآگاهی و خودتنظیمی
من و خانواده من
پرسش‌هایی درباره‌ی نقش من و باورهای من و ارزش‌های من در خانواده، مسئولیت‌پذیری، بیان احساسات و عقاید، ارتباط موثر بین آموخته‌ها و تنظیم روابط با خانواده
من و شهر من
پرسش‌هایی برای شناخت از امکاناتی که شهر من از طریق آگاهی ازفرهنگ، آداب و رسوم، طبیعت،  موزه‌ها و فضای فرهنگی و حقوق شهروندی در جهت رشد و توسعه من
من و کشور من
پرسش‌هایی برای آشنایی با اقوام، آداب و رسوم، باورها و ارزش‌های کشوری که در آن زندگی می‌کنند و ارتباط آن با کشور محل تولد.
من و دنیای من‌
پرسش‌هایی درباره من و همه‌ی انسان‌ها و موجودات در جهان هستی و موقعیت‌‌هایی که مرا به سمت یک شهروند جهانی می‌برد.

ارزشیابی با رویکرد بهبود مستمر

رویکرد ارزشیابی در مدرسه نیکو در جهت ساختار بهبود مستمر فرآیند یاددهی و یادگیری و فرصتی است تا دانش آموز، معلمان و والدین در فرآیند تعلیم و تربیت به خود می‌دهند تا با توجه به موقعیت فعلی‌، امکان‌سنجی و آسیب‌شناسی کرده و شرایط را بهبود ببخشند.

ارزشیابی فرصت بهبود مستمر برای دانش آموز امکان می‌دهد تا:
دانش، درک و مهارت‌هایش را ابراز کند.
آموخته‌هایش را با دیگران به اشتراک بگذارد.
در بازنگری آموخته‌ها و فرآیند یادگیری خود شرکت کند.
آموخته‌های خود را تحلیل کرده و بداند در چه مواردی نیاز به پیشرفت دارد.
ارزشیابی فرصت بهبود مستمر برای معلم امکان می‌دهد تا:
از تمام مراحل روند آموزش آگاه باشد.
با توجه به ارزیابی، برنامه‌ریزی‌های بعدی را انجام دهد.
همواره در طراحی طرح درس‌ها به دانش قبلی دانش آموزان توجه کند.
به اصل تفاوت‌های فردی احترام بگذارد و در ارزشیابی به مقایسه نپردازد.
مداراکی را جهت گزارش موثر برای مدرسه جمع آوری کند.
با همکاری سایر معلمان در جهت پیشرفت دانش آموزان از طریق فعالیت‌ها موثر باشند.
ارزشیابی فرصت بهبود مستمر برای والدین امکان می دهد تا:
حمایت‌گر یادگیری فرزند خود باشند و شرایط گفت و گو در جهت بهبود و پیشرفت را فراهم سازند.
درک خود را از جریان پیشرفت فرزندشان گسترش دهند.
شواهدی از یادگیری و پیشرفت فرزند خود را با توجه به اصل احترام و تفاوت‌های فردی مشاهده کنند.

رویکرد یادگیری کودک در پیش دبستان نیکو

اهداف آموزشی مقطع پیش دبستان مجتمع آموزشی نیکو با توجه نیازهای دانش آموزان بین الملل ساکن در ایران با توجه به پژوهش و مطالعات متعدد تعریف شده است. پس از مطالعه الگوهای جهانی آموزش پیش‌ از دبستان مانند الگوی رجیو امیلیا (ایتالیا)، مونته سوری (ایتالیا)، والدروف (آلمان)، های اسکوپ (ایالات متحده)، بانک استریت (ایالات متحده)، اُنتاریو (کانادا) و بررسی نیازهای بومی، ویژگی‌های کلیدی آموزش در مقطع پیش دبستان در قالب موارد ذیل تعریف می‌شوند:

توجه به ابعاد رشد
ترغیب کودک برای یادگیری از طریق حواس چندگانه
تلفیق فعالیت های یادگیری با حرکت
تقویت احساسات مثبت کودک درباره خودشان
فراهم کردن فرصت انتخاب برای کودکان
ترغیب یادگیری فعال از طریق مشارکت
ترغیب کودک به تفکر و اکتشاف
تقویت روحیه کنجکاوی کودک
ارتباط میان یادگیری جدید و دانش پیشین یادگیرنده
رویارو ساختن یادگیرندگان با تجارب زندگی واقعی
تقویت روحیه پرسشگری کودک از طریق فعالیت های پژوهش مداری
پرورش مهارتهای حل مسئله در کودک از طریق مهارتهای تفکر
اکتشاف و ساخت دانش بر بنياد دانش و تجربه هاي گذشته
آشنا ساختن کودک با اهمیت زبان در زندگی وترویج فرهنگ کتابخوانی، تقویت مهارتهای گوش دادن
تقویت مهارتهای صحبت کردن از طریق ارائه گزارش های کودک، اجرای سرود و نمایش
مشارکت والدین

برنامه ریزی آموزشی در پیش دبستان نیکو

موضوع محور

مبتنی بر کتاب‌های از پیش تعریف شده
در قالب بازی
مبتنی بر علایق کودک
پروژه محور
کل‎گرا
اکتشافی
مشارکتی

موضوعات و روش آموزشی برنامه درسی پیش دبستان نیکو

روش آموزش ریاضیات و علوم

کودک ها در شرایطی به مدرسه می آیند که اطلاعاتی در باره ی مفاهیم ریاضی و علوم دارند. علوم و ریاضیات زمینه هایی هستند که با روحیه ی جست و جو گری کودکان همخوانی مطلوبی دارند. با توجه به ویژگی های رشدی کودکان ، آموزش ریاضی و علوم در پیش دبستانی نیکو مطابق با آموزش های بین الملل مبتنی برروش های ساختارگرایی وکشف بررسی و شیوه های حل مسئله است.

 

نقش ساختار گرایی

پیاژه معتقد بود که دانش،با تجربه بنا می شود و با توجه به دانش قبلی بسط و گسترش پیدا کرده،پیوسته از طریق فرایندهای درون سازی و برون سازی مورد تجدید نظر و تایید قرار می گیرد. با توجه به نقش ساختارگرایی در بخش پیش دبستانی نیکو، طراحی طرح درس علوم و ریاضی مبتنی برتجربه کردن کودک است و کودک با تجربه کردن پویا که به او امکان می دهد اطلاعاتی به دست آورد،چشم انداز و برداشت خود را از جهان بسط و گسترش می دهد.

 

کشف، بررسی و حل مسئله

در رویکرد اکتشافی کودکان فعالانه در فرایند یادگیری در گیر می شوند.کودک ها کشفیات خود را مورد سوال قرار می دهند برای ان ها جوابی پیدا می کنند و بعد یافته های خود را ثبت می کنند. این فرایند به افزایش توانمندی های کودک در زمینه علوم و ریاضی کمک می کند.

 

اهداف آموزش ریاضی در پیش دبستان

ریاضی برای حل مسئله

ریاضی برای استدلال کردن
ریاضی برای برقراری ارتباط

محتوای ریاضیات در پیش دبستان

طبقه بندی

مقایسه
ردیف کردن
اندازه گیری
شمارش
اعداد
چهارعمل اصلی
روابط فضایی
زمان
مجموعه‌ها

اهداف آموزش علوم در پیش دبستان

کودکان به هنگام مشاهده، شنیدن، چشیدن، بوییدن، لمس کردن و اکتشاف اغلب تحت تاثیر هیجان ناشی از علوم قرار می‌گیرد. به لحاظی می‌توان گفت که کودکان دانشمندان واقعی هستند کودکان تحت تاثیر کنجکاوی طبیعی خود درست مانند دانشمندان سوال‌، تجربه و اکتشاف می‌کنند‌، هر چند سطح برسی و اکتشاف انها با توجه به سن و سالشان متفاوت است.

محتوای علوم در پیش دبستان

بدن انسان

بدن من
حواس من

علم زندگی

موجودات زنده و اشیا غیر زنده

دنیای گیاهان کلاس درس
دنیای گیاهان بیرون
دنیای حیوانات کلاس درس
حیوانات دنیای بیرون

علم و فیزیک

فضا

هوا
توجه به تغیرات
حرکت
صدا

علم مرتبط با زمین

فصل ها

حراست از دنیای که در آن زندگی می‌کنیم.

اصول زبان آموزی در پیش دبستانی نیکو

یادگیری زبان از نخستین دوره‌های رشد آغاز می‌شود.

والدین باید محیط مناسبی برای کودکان فراهم کنند تا آنها بتوانند مهارت‌های زبانی بیاموزند.
مربیان باید بدانند که کودکان با آشنایی قبلی نسبت به زبان نوشتاری و گفتاری وارد مدرسه می‌شوند.
تجربیات اولیه خواندن و نوشتن در مدرسه باید بر پایه دانش و تجربیات قبلی کودک باشد.
کودک برای یادگیری نیاز به محیط حمایت‌گر دارد تا در آن محیط در حالی که زبان می‌آموزد درباره‌ی خودش به احساسات مثبتی دست یابد.
بزرگترها باید با توجه نشان دادن به کتاب و موارد مختلف چاپ شده برای کودک الگو باشند.
درحالی که کودکان با یادگیری زبان را تجربه می‌کنند باید آنها را وارد محیط‌های اجتماعی کرد تا با یک دیگر به تبادل اطلاعات پرداخته و از یکدیگر بیاموزند.
تجربیات اولیه‌ی با یادگیری باید معنادار و منسجم بوده و کودک فعالانه در آن شرکت داشته باشد.
در برنامه توسعه زبان در کودک باید از تجربیات عملی شامل کاربرد زبان شفاهی، گوش کردن، خواندن و نوشتن استفاده شود.
تفاوت فرهنگ‌ها و زبان‌ها در کودکان مختلف باید شناخته و مورد توجه قرار گیرد.

رویکرد های زبان آموزی در پیش دبستان

چهار رویکرد زبان آموزی در سیستم آموزشی پیش دبستانی نیکو مورد توجه است.

 

رویکرد بنیانی

زبان کامل

خواندن به عنوان وسیله‌ای برای توسعه زبان
برنامه‌های مبتنی بر ادبیات
در رویکرد بنیانی، آموزش بر اساس مهارت است و شامل سه مهارت اساسی است:
مهارت کشف بافت یا کلمات پیرامونی متن
مهارت کشف هویت کلمه در ساختار جمله
مهارت کشف رمز گشایی آوا در هویت کلمه

رویکرد زبان کامل

در رویکرد زبان کامل، خواندن و نوشتن باید بر اساس تجربیات کودک بنا گردد و زبان راهی برای فکر کردن، راهی برای تجربه کردن و زندگی کردن است.

رویکرد خواندن ،اسبابی برای توسعه زبان
ایجاد موقعیتی برای مشارکت فعال کودک در خواندن، از طریق خواندن داستان و برقراری رابطه بین متن و تصاویر داستان.

پروژه‌های تلفیقی پیش دبستان نیکو

‌پروژه 1: من هستم
طراحی فعالیت‌هایی مبتنی بر خودآگاهی وخود تنظیمی کودک؛ این فعالیت‌ها به صورت تلفیقی با علوم بخش بدن من و با مهارت زبان آموزی در بخش خواندن اعضا بدن و در بخش ریاضی با شناخت اعداد و تناظر یک به یک با مجموعه بدن من اتفاق می‌افتد و هر کودک در کاربرگ فردی برای پوشه کار و در فعالیت جمعی جهت ارایه در جشنواره فعالیت دارد.
پروژه 2: من و خانواده‌ی من
طراحی فعالیت‌هایی برای پرورش آگاهی کودک از احساسات دیگران و ایجاد موقعیت همدلانه با خانواده؛ این فعالیت ها می‌تواند بصورت ملی و مناسبتی مانند روز مادر و پدر و یا در قالب فعایت‌های مشارکتی والدین و کودک در خانه و مدرسه تعریف شود.
پروژه 3: من و شهر من
طراحی فعالیت‌هایی برای شناخت شهر تهران در قالب نقشه خوانی، موزه گردی، تهران گردی و … به عنوان محل زندگی و آشنایی کودک با شهری که قبل از ایران در آن زندگی و یا متولد شده است. این فعالیت‌ها از طریق عکاسی و نقاشی و ارایه نمایشگاهی در جشنواره به صورت فردی و جمعی ارایه می‌شود.
پروژه 4: من و کشور من
طراحی فعالیت‌هایی برای ایران‌شناسی و آشنایی با آداب و رسوم ایران به عنوان کشور میزبان کودکان بین الملل و همچنین آشنایی با سایر کشورهایی که کودکان در آن کشورها متولد و یا در آن جا زندگی کرده‌اند. این فعالیت‌ها به صورت در قالب کاربرگ برای پوشه کار و به صورت گروهی برای جشنواره ارایه می‌شود.
پروژه 5: من و دنیای من

طراحی فعالیت‌هایی برای درک همدلانه سایر کودکان دنیا:

در موقعیت قرار دادن کودکان در شرایطی مانند کمک به کودکان کار، اتفاقات طبیعی مانند سیل، زلزله و …

انجام پروژه‌های محیط زیستی با سایر کودکان در کشورهای مختلف و ارایه آن در سطوح بین الملل