انتشار تقویم اجرایی و برنامه‌ریزی نیکو

انتشار تقویم اجرایی و برنامه‌ریزی نیکو

انتشار تقویم اجرایی و برنامه‌ریزی نیکو

برنامه‌ریزی و مدیریت زمان از خانواده شروع می‌شود. بر این اساس، مجتمع آموزشی بین‌الملل نیکو از سال‌تحصیلی ۱۴۰۰-۱۳۹۹ تقویم ویژۀ برنامه‌ریزی خانواده را طراحی و منتشر می‌کند. این تقویم که برای اولین بار در ایران منتشر می‌شود دارای ویژگی‌های خاصی است، از جمله آن‌که علاوه بر درج مناسبت‌های رسمی ملی و بین‌المللی، امکان آن را فراهم می‌آورد که هر خانواده متناسب با نیازهای خود بتوانند برنامه‌های موردنظر را در تقویم ثبت کنند. در انتهای تقویم برچسب‌های متنوعی شامل موضوعات گوناگون کار و امور جاری تعبیه شده است و هر خانواده می‌تواند بر اساس برنامه‌های خود برچسب‌ها را در تاریخ‌های موردنظر نصب کند.

تقویم برنامه‌ریزی به نوعی تقویم اجرایی مدرسه هم محسوب می‌شود و اهم برنامه‌ها و فعالیت‌های مدرسه جهت اطلاع و هماهنگی والدین در آن درج شده است. نسخۀ جدید این تقویم برای سال‌تحصیلی جاری بین خانواده‌ها توزیع شده است. 

تدریس کنید