دلسا حضرتی: یک ستاره درخشان در آسمان هنر نیکو، با حمایت سازمان مالکیت معنوی جهانی

مقدمه:

در مجتمع آموزشی بین‌الملل نیکو، تعالی در هر زمینه‌ای از ماموریت‌های اصلی ما است. این تعالی نه تنها در زمینه‌های علمی و فرهنگی دنبال می‌شود، بلکه در عرصه‌های هنری و اجتماعی نیز جای دارد.

تعریف و معرفی WIIPA:

World Invention Intellectual Property associations (WIIPA) یک سازمان غیرانتفاعی جهانی است که با هدف ترویج اختراع، نوآوری و حقوق مالکیت معنوی در سطح جهانی تأسیس شده است. این سازمان در زمینه‌های اکادمیک، توسعه مهارت‌ها و حفاظت از مالکیت معنوی فعالیت می‌کند و اهدافی نزدیک به ماموریت‌ها و اهداف نیکو دارد.

دلسا حضرتی: نمایانگر تعالی در نیکو

دلسا حضرتی، یکی از دانش‌آموزان با استعداد نیکو، در مسابقات المپیاد نوآوری و استعداد یابی iWISE
International – World Innovative Student Expo 2023 لندن، تحت حمایت WIIPA و زیر نظر دانشگاه انگلستان، به عنوان یک ستاره درخشان شناخته شده است. وی در مراسم افتتاحیه آتی به همراه خانواده‌اش به عنوان مهمان ویژه دعوت شده و قرار است قطعه‌ای زیبا برای همگان اجرا کند.

اهمیت هنر در توسعه همه‌جانبه دانش‌آموزان:

نیکو یک محیط است که در آن استعدادها به خوبی شناسایی، پرورش و ترویج می‌یابند. موسیقی، به عنوان یکی از شاخه‌های هنری مورد توجه قرار گرفته و به عنوان یک “زبان جهانی” به تقویت تعاملات اجتماعی و فرهنگی کمک می‌کند.

تشکر و قدردانی:

ما از خانواده بزرگ نیکو که همواره پشتیبان این استعدادها و شادی‌ها هستند، تشکر عمیمی داریم.

خلاصه :

دلسا حضرتی یکی از جواهرات درخشان نیکو است که نه تنها در عرصه علمی، بلکه در عرصه هنری نیز برجستگی داشته است. او نمونه‌ای از آن است که چگونه در نیکو، استعدادها پرورش می‌یابند و به اهداف بلندمدت خود نزدیک می‌شوند. حمایت WIIPA از این استعدادها نشان‌دهنده تعالی است که در نیکو و در سطح جهانی می‌توان دست یافت.