توجه

برای پیش‌ثبت‌نام فرزندان در مدرسۀ بین‌الملل نیکو باید یکی از ضوابط زیر را داشته باشید:

۱. اقامت و تابعیت غیرایرانی
۲. اتباع خارجی
۳. اثبات قصد مهاجرت و داشتن مدارک مرتبط
لطفاً تنها در صورتی اقدام به تکمیل فرم پیش‌ثبت‌نام بکنید که یکی از ضوابط فوق را دارا باشید.

تدریس کنید