پیش دبستان

پیش‌دبستان

پیش دبستان ۱

ریاضیات | علوم | شاهنامه خوانی | خواندن | اجتماعی | باله | آواشناسی | آشنایی با محیط زیست | علوم شاد | فلسفه برای کودکان | نقاشی تخصصی | حوض شن | بازی فکری​

پیش دبستان ۲

ریاضیات | علوم | شاهنامه خوانی | خواندن | اجتماعی | باله | آواشناسی | آشنایی با محیط زیست | علوم شاد | فلسفه برای کودکان | نقاشی تخصصی | حوض شن | بازی فکری​